Haptotherapiepraktijk Maaike Plomp
 
Privacyverklaring
 
Privacyverklaring Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische zwangerschapsbegeleiding van Maaike Plomp

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als haptotherapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg en behandeling te bieden. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die ten dienste van de behandeling zijn opgestuurd door of opgevraagd bij een andere zorgverlener, bij voorbeeld de huisarts. Dit gebeurt altijd na expliciete toestemming van jou als cliënt. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of
    bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.
    Uitsluitend mijn accountant en ikzelf hebben toegang tot deze administratie.

Geheimhouding
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Daarnaast doe ik mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
• zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

De wettelijke geheimhoudingsplicht betekent dat ik alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou mag spreken.

Alleen in bijzonder gevallen geeft de wet het recht om zonder je toestemming informatie te verstrekken. Ik een dergelijk geval zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • de omschrijving van de behandeling in termen van prestatiecode zoals gedefinieerd door de zorgverzekeraar
    ( bijvoorbeeld haptotherapie. Prestatiecode 24602)

Klachtrecht beroepsvereniging
Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan kun je dat altijd bespreken.
Er is ook een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging: VVH Commissie van Toezicht. 
 

  Haptotherapiepraktijk Maaike Plomp | Da Costakade 62, 3521VV, Utrecht | tel: 030-2926971 | email Maaike Plomp